DADES DEL TITULAR DE LA WEB

S’exposen la política de privacitat i protecció de dades del Col·legi La Purisima de Palma, d’ara endavant, el Col·legi

 • Domicili social: carrer Sevilla, 19, baixos
 • Població: Palma – Codi postal: 07013 – Província: Illes Balears
 • C.I.F.: R2802525B
 • Adreça de correu electrònic: administracion@la-purisima.org
 • Registre entitats religioses Ministeri de Justícia amb nº 024739
 • Telèfon de contacte: 971 73 38 68

PROTECCIÓ DE DADES

El col·legi informa els usuaris de la pàgina Web, sobre la seva política de privacitat perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser requerits, en ocasió dels serveis, inscripcions, sol·licituds d’informació i comunicacions.

En aquest sentit, els usuaris podran proporcionar-nos de manera voluntària, informació de caràcter personal, a través dels diferents mitjans posats a la seva disposició en la pàgina Web (formularis i adreces de correu electrònic habilitades), a través de missatgeria digital, o bé, via telefònica.

Menors d’edat

 • Menors de 14 anys. El col·legi no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals i dels seus tutors legals en cap dels mitjans informats. Els qui proporcionin dades personals utilitzant aquests mitjans, manifesten formalment ser majors de 13 anys i tenir el consentiment de les persones afectades per a facilitar les seves dades personals.
 • Majors de 13 anys i menors de 18 anys. El col·legi en cap cas considerarà vàlida cap inscripció en la qual es facilitin les dades personals del menor en els mitjans informats, que no compti amb el consentiment dels seus tutors legals o bé, sigui realitzada per una altra persona que pugui acreditar que posseeix el consentiment exprés dels tutors legals del menor. Els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans, manifesten formalment tenir el consentiment.

Els qui facilitin dades personals de tercers, manifesten formalment tenir el consentiment de cadascun dels titulars de les dades proporcionades o dels seus representants legals, segons correspongui. Consentint aquests, el tractament de les seves dades personals i acceptant aquesta política de privacitat.

El col·legi garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (RPGD) i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets digitals (LOPDGDD). Per això informa sobre la seva política protecció de dades als usuaris de la pàgina web, d’ara endavant “interessats”.

 • Qui és el responsable del tractament?

Col·legi La Purisima de Palma

 • Com poden contactar amb el responsable del tractament?

Poden dirigir-se a:

 • carrer Sevilla, 19, baixos, Palma, 07013, Illes Balears
 • O bé, enviar un correu electrònic a administracion@la-purisima.org, indicant en l’assumpte del correu electrònic “Col·legi La Purisima Palma – Protecció de dades”
 • O bé al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@prodatvalencia.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades i quina és la base que ens legitima?

En el col·legi tractarem les dades personals facilitades:

 1. En l’apartat de “bústia digital”: amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds i manteniment de relacions comercials i/o contractuals.

La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basat en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquest fi.

 1. En l’apartat de “visita el centre”: a fi de realitzar la gestió de visites guiades des pares/mares interessats a matricular al seu fill/a en el centre.

La base legítima per la qual recollim les seves dades personals, està basat en el consentiment que ens atorguen els interessats en facilitar les seves dades personals per a aquest fi.

 • Durant quant temps tractarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 1. En l’apartat de “bústia digital”: mentre els interessats no sol·licitin la seva supressió, amb el propòsit de mantenir-los informats de les accions realitzades en relació a les seves sol·licituds, i sempre que resultin adequats, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats.
 2. En l’apartat de “visita el centre”: el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser sol·licitats i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades, després, una vegada finalitzat el termini legal d’arxiu, seran suprimits, amb l’excepció que l’interessat/a ha estat contractat. En aquest cas, es mantindrà mentre la relació laboral romangui vigent, després, una vegada finalitzat el termini legal d’arxiu, serà suprimit.
 • Comunicarem les seves dades a altres empreses o organismes de l’Administració Pública?

Podran ser comunicats als col·laboradors encarregats de tractament contractats.

 • Les dades personals dels interessats seran transferits a tercers països o organitzacions internacionals?

No està previst que les dades personals dels interessats siguin transferits a tercers països o organitzacions internacionals en cap dels apartats que sol·liciten dades personals.

 • Quins drets emparen als interessats en relació al tractament de les seves dades personals?

Els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si en El col·legi, estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Així mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que els interessats posseeixen els següents drets:

Accedir a les seves dades

L’interessat té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant i que el concerneixen.

Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen, i que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits.

Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tindran dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l’informem que únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tindran dret a rebre les dades personals que els pertanyin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

Oposar-se al tractament de les seves dades

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats tindran dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que, per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan respondrem a la sol·licitud dels interessats per a l’exercici dels seus drets?

Respondrem a les seves sol·licituds com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva petició. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà els interessats de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

 • Els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment?

Sí. Els interessats tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas de retirar el consentiment, no podrem tractar les dades dels interessats per a la tramitació de les seves sol·licituds.

 • On han de dirigir-se els interessats per a l’exercici els seus drets?
 1. Els interessats podran contactar amb el delegat de protecció de dades, via correu electrònic, indicant en l’assumpte “Exercici de drets” i en el cos del mail, una descripció de la seva sol·licitud.

O bé,

 1. Enviar un escrit a l’adreça de contacte del responsable, o dirigint-se directament a aquesta mateixa adreça, on podran els interessats emplenar els formularis per a exercicis dels seus drets.
 • Tenen els interessats, dret de reclamació?

Sí. Els interessats, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades., a aquest efecte pot dirigir-se a la web de la pròpia agència www.aepd.es

Amb caràcter previ a la presentació d’aquesta reclamació contra l’Agència Espanyola de Protecció de dades, vostè pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades.

.