INTRODUCCIÓ

El present Avís legal i Condicions d’Ús, regeixen l’accés, navegació, ús i utilització del Portal web.

TITULARITAT

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives d’aquest portal:

 • Denominació Social: Fundación educativa Franciscanas de la Inmaculada
 • Denominació comercial: Col·legi La Purisima Palma, d’ara endavant, el col·legi
 • Domicili: carrer Sevilla, 19, baixos
 • Població: Palma – C. postal: 07013 – Província: Illes Balears
 • I.F.: R2802525B
 • Adreça de correu electrònic: administracion@la-purisima.org
 • Registre entitats religioses Ministeri de Justícia amb nº 024739
 • Telèfon de contacte: 971 73 38 68

CONDICIONS D’ÚS

Les presents regles regulen l’ús del Portal d’Internet “https://www.la-purisima.org” (d’ara endavant, aquest “Portal”) que el Col·legi, titular d’aquest portal, posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització d’aquest Portal implica l’acceptació del present Avís legal i Condicions d’Ús.

Tota persona que utilitzi el lloc web se li atribueix la condició d’Usuari,  sense perjudici de les diferents consideracions en funció de la seva activitat en ella. L’usuari haurà de llegir periòdicament el present Avís legal i Condicions d’Ús del lloc web, atès que podrien sofrir modificacions o actualitzacions en qualsevol moment i sense previ avís, de caràcter legislatiu, en el disseny, en la presentació i/o configuració d’aquest lloc, així com alguns o tots els serveis, per qualsevol motiu legítim.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Portal i dels elements i continguts d’aquest, qualsevol que sigui la seva tipologia, pertanyen al Col·legi o, en el seu cas, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar tals elements i continguts i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

L’accés al Portal per part de l’usuari té caràcter lliure i gratuït. Encara que el col·legi reserva alguns dels continguts o serveis d’aquest Portal, podrà fer-se mitjançant registre previ de l’Usuari.

El Col·legi posa a la disposició dels usuaris determinats Serveis la utilització dels quals requereix l’emplenament de registres addicionals per part dels usuaris. En tots dos casos l’usuari es compromet a usar i conservar el seu nom d’usuari i la seva contrasenya o password (d’ara endavant i de manera conjunta les “Claus d’Accés”) de conformitat amb el que s’estableix en els següents punts:

 • Les Claus d’Accés seran assignades pel Col·legi.
 • L’usuari es compromet a fer un ús diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d’Accés.
 • L’usuari es compromet a comunicar al Col·legi al més aviat possible la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés, així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.


L’accés als Continguts i ús dels Serveis oferts a través d’aquest Portal, queda sotmès a les següents normes:

 1. L’usuari accedeix a fer un ús correcte d’aquest lloc web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, al present Avís legal i a les condicions d’ús.
 2. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent de la finalitat d’aquest lloc web.
 3. La informació que proporciona l’usuari al col·legi haurà de ser veraç. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en l’emplenament dels diferents formularis.
 4. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i que poguessin causar al col·legi o a tercers perjudicis per la informació proporcionada.
 5. No podrà utilitzar-se aquest lloc web i/o els seus continguts amb la intenció o fi de lesionar o danyar els drets o interessos del col·legi, d’altres Usuaris o de tercers.
 6. No podran realitzar-se activitats que resultin contràries a la Llei, la moral, l’ordre públic o els bons costums generalment acceptades.
 7. L’usuari haurà d’actuar sense falsejar la teva identitat o suplantar la d’un tercer.
 8. No haurà de distribuir-se ni gestionar continguts que incloguin codis maliciosos o altres programes informàtics que puguin interrompre, destruir o danyar el funcionament de qualsevol aplicació, equipo informàtic o sistema de telecomunicacions.
 9. No podran realitzar-se activitats que danyin, deteriorin o inutilitzin aquest Portal, els seus Continguts o Serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport, ni accedir o intentar accedir indegudament a aquells apartats als quals no tingui accés, ni interrompre, interceptar, manipular o perjudicar l’ús dels serveis per altres Usuaris.
 10. No es podrà modificar, eliminar o manipular els símbols existents en aquest Lloc web que reflecteixin drets de propietat intel·lectual o industrial del col·legi de tercers o els dispositius tècnics establerts per a la identificació o protecció de continguts, ni alterar, retirar o manipular aquests de cap manera.
 11. El Col·legi no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del Portal, dels serveis i dels continguts. El Col·legi exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris.

L’usuari serà responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que causi en el seu ús, exonerant al Col·legi de tota responsabilitat i assumint totes les despeses que se li poguessin irrogar al Col·legi per reclamacions de tercers.

RETIRADA DE L’ACCÉS

El Col·legi es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes normes.

LINKS, HYPERLINKS Y METATAGS

Aquest Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (links, bàners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents a tercers. Aquests enllaços tenen com a únic objectiu facilitar als usuaris l’accés a altres continguts i informació disponible en Internet. El Col·legi, no es converteix en editor d’aquests continguts ni els controla prèviament, aprova, vigila ni fa propis. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats. El Col·legi no assumeix cap mena de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud, correcció, funcionament, disponibilitat, accessibilitat, continuïtat, licitud, utilitat o qualsevol altre aspecte de la informació i serveis d’aquests continguts.

Queda prohibida la utilització de les marques o nomenis titularitat del Col·legi per a l’optimització dels cercadors de la xarxa, tant mitjançant la seva incorporació en codi de les pàgines Web com mitjançant la seva incorporació en les paraules claus dels bàners.

Qualsevol tercer que es proposi realitzar un hyperlink o enllaç amb aquest Portal haurà de comptar amb l’autorització prèvia del Col·legi. En qualsevol cas, l’establiment del Hyperlink no implica l’existència de relacions entre el Col·legi i el propietari de la pàgina Web des de la qual es procedeixi.

Clàusula d’exempció de responsabilitat i submissions

La present Web desenvolupada pel col·legi, ofereix accés a informació, notícies, activitats i serveis que el col·legi consideri d’interès per als usuaris.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat per l’ús i la utilització correcta d’aquest lloc web, dels seus continguts i serveis. En concret, a títol merament enunciatiu, el col·legi no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 1. Els enllaços d’aquest lloc web a pàgines externes sobre les quals el col·legi no té cap control.
 2. La disponibilitat en el funcionament d’aquest lloc web, els seus continguts i serveis.
 3. La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o de tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 4. L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic maliciós que pogués causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari,  en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 5. L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o en el seu cas, la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres poguessin realitzar.
 6. L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells es faci un ús.
 7. Els danys produïts a equips informàtics i d’usuaris durant l’accés a aquest lloc web quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 8. Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major;
 9. La veracitat i licitud de la informació que ens aporti l’usuari en els formularis per a l’accés i utilització dels  continguts o serveis oferts per aquest lloc web. En qualsevol cas, l’usuari estarà obligat a notificar-nos de manera immediata qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis com, per exemple, el robatori, extraviament, o accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva cancel·lació.
 10. Les condicions addicionals i/o acords privats celebrats entre l’usuari i els professionals els serveis dels quals s’ofereixen a través del Lloc web, en el seu cas.

Llei i Jurisdicció

El col·legi declina tota responsabilitat per les conseqüències que poguessin derivar-se de l’accés efectuat des de jurisdiccions fora d’Espanya, on la distribució i/o publicació dels continguts d’aquest lloc web, poguessin ser contraris a la normativa existent en aquest país.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la Pàgina Web del col·legi, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma –  Illes Balears – Espanya.