Aprenentatge basat en projectes

L’aprenentatge basat en projectes és una metodologia que permet als alumnes adquirir els coneixements i competències clau en el segle XXI mitjançant l’elaboració de projectes que donen resposta als problemes de la vida real.

El ABP pretén ensenyar contingut significatiu. Els objectius d’aprenentatge plantejats en un projecte deriven dels estàndards d’aprenentatge i competències clau de la matèria.

El ABP requereix pensament critico, resolució de problemes, col·laboració i diverses formes de comunicació.

La recerca és part imprescindible del procés d’aprenentatge. Els alumnes han de formular-se preguntes, buscar respostes i arribar a conclusions que els portin a respondre una pregunta guia exposada pel professor.